Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
7 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 6-njy dekabry. Resmi däl ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda döwletleriň ýolbaşçylary özara gatnaşyklaryň esasy ugurlary, şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän halkara häsiýetli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar.

GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň gün tertibinde köp ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ozal gazanylan ylalaşyklary, şol sanda döwletara derejesindäki ylalaşyklary durmuşa geçirmäge degişli meseleleriň ençemesi durýar. Diňe soňky iki ýylyň dowamynda ýokary derejedäki gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Täjigistan, Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzystan bilen strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky ylalaşyklara gol çekildi. Bulardan başga-da, dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn resminamalaryň onlarçasyna gol çekildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal hem ençeme gezek belleýşi ýaly, Türkmenistan GDA agza döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, bu ulgamda hereket etmegiň orta möhletli maksatnamasynyň esasynda köptaraply yzygiderli syýasy geňeşmeleriň netijeli gurallaryny döretmek arkaly syýasy-diplomatik gatnaşyklary pugtalandyrmagy wajyp hasaplaýar.

Döwlet Baştutanymyz GDA-nyň halkara düzümleri bilen hyzmatdaşlygy ulgamynda BMG, onuň ýöriteleşdirilen agentlikleri we edaralary bilen gatnaşyklara, şol sanda Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyga aýratyn orun berýär. Ýurdumyz Arkalaşygyň halkara abraýyny ýokarlandyrmak, häzirki döwrüň ählumumy we sebit işlerine oňyn täsirini artdyrmak ugrunda çykyş edýär.

Söwda-ykdysady ulgamda Türkmenistanyň tagallalary bilelikdäki işe täze çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga, hyzmatdaşlygyň geljegi uly usullaryny gözlemäge, köptaraply gatnaşyklaryň anyk ulgamlaryny kesgitlemäge gönükdirilendir.

GDA-da 2019-njy ýylyň Kitap ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda, ýaş nesli çeper edebiýata çekmäge, kitap sergilerini guramaga gönükdirilen medeni aň-bilim çärelerini geçirmäge bagyşlanan işleri amala aşyrmaga aýratyn üns berler.

http://www.turkmenistan.gov.tm