Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy
29 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy

2018-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paýlaşdy. 

Medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow gelýär. Milli lybasly iki çaga hormatly Prezidentimize gül desselerini gowşuryp, ruhubelentlik bilen bagtyýar çagalyk üçin hoşallyklaryny we söýgülerini labyzly beýan edýärler. 

Milli Liderimiz Täze ýyl baýramçylygyna gatnaşyjylaryň ählisini mähirli mübärekleýär hem-de çagalar bilen bilelikde Baş arça tarap ugraýar. Aýazbaba hem-de Garpamyk ýaş türkmenistanlylaryň ählisiniň adyndan döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýen şygar astynda geçjek 2019-njy ýyl bilen gutlaýarlar hem-de çagalar, olaryň abadançylygy we saglygy, ruhy taýdan galkynmagy, zehinleriniň we ukyplarynyň ösdürilmegi, dünýä ölçeglerine kybap gelýän ýokary hilli bilim almagy barada ýadawsyz aladalary üçin hoşallyk bildirýärler. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmeleriň söýgüli baýramçylygynyň şatlygyny we guwanjyny çagalar bilen paýlaşdy. Soňra döwlet Baştutanymyzyň adyndan Täze ýyl sowgatlarynyň gowşurylmagy çagalarda has-da uly şatlyk döretdi. Çagalaryň haýyşy boýunça hormatly Prezidentimiz ýaş türkmenistanlylar bilen Täze ýyl baýramçylygyndan ýadygärlik hökmünde ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda surata düşdi. 

Döwlet Baştutanymyz çagalara Täze ýylda bagtyýarlyk, gyşky dynç alyş günlerini şadyýan geçirmeklerini, okuwlarynda üstünlikleri, ýüreklerinde beslän arzuwlarynyň hasyl bolmagyny arzuw edip, olaryň ählisiniň iň oňat milli däplerimizi mynasyp dowam etdiriji, ata-babalarymyzyň paýhasly nesihatlaryna eýerijiler hem-de Watanymyzyň hakyky eýeleri bolup ýetişip, Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine öz goşantlaryny goşjakdyklaryna ynam bildirdi. 

http://www.turkmenistan.gov.tm