Habarlar

Türkmenistan — Ýaponiýa: dostluk gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär
27 Mar
Türkmenistan — Ýaponiýa: dostluk gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär

 

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, şu günler Türkmenistanyň Mejlisiniň türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýada bolýar.

Saparyň çäklerinde Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy jenap Tadomori Oşima bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirip, wekiliýetimiziň agzalary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dürli ugurlary, şol sanda syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlary babatda türkmen tarapynyň pikirini beýan etdiler.

Türkmenistanda yklym ähmiýetli ulag-üstaşyr merkeziň döredilmegi bilen baglylykda, logistika ulgamynda gatnaşyklary giňeltmegiň meselelerine garaldy. Şol merkez «Demirgazyk — Günorta» we «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça Aziýany hem-de Ýewropany baglanyşdyrmalydyr.

Ýaponiýanyň alymlarynyň öňdebaryjy ylmy gazananlary bilen tanyşmak maksadynda türkmen wekiliýeti Odaýba adasynda ýerleşýän «Miraýkan — geljegiň dünýäsi» muzeýine baryp gördi. Bu muzeý Ýaponiýanyň öňdebaryjy ylmynyň we tehnologiýasynyň milli muzeýi bolup durýar. Şeýle hem wekiliýetiň agzalary «Ariake Water Reclamation» suw arassalaýyş merkezine bardylar. 

Türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary dowam edýär.