Habarlar

Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi
1 Apr
Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildiTürkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň   31-nji martynda ýurdumyzda aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi. 

Bu möhüm waka türkmenistanlylaryň ýurdumyzyň we halkymyzyň röwşen geljeginiň bähbidine döwlet işlerine işjeň gatnaşýandygyny aýdyň görkezdi. Milli parlamentde hem-de ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we öz-özü¬ňi dolandyryş edaralarynda öz saýlawçylarynyň bähbidini goramak hukugyna watandaşlarymyzyň arasynda uly hormatdan we ynamdan peýdalanýan adamlar dalaşgärlik etdiler. Dalaşgärleriň hatarynda oba zähmetkeşleri, döwlet edaralarynyň wekilleri, dürli pudaklaryň esasy hünärmenleri, ykdysadyýet, bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş pudaklarynyň işgärleri, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary bar. 

Şu gezekki saýlawlaryň häsiýetli aýratynlygy olaryň käbir saýlaw uçastoklaryndan onlaýn-alyp görkezmek usuly arkaly geçirilmeginde jemlendi. Islendik adam amatly nawigasiýa arkaly Merkezi saýlaw toparynyň internet-saýtynda ses bermegiň barşyna syn etmek mümkinçiligine eýe boldy. 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň maglumatlaryna görä, saýlaw uçastoklarynyň ýapylýan wagtyna, ýagny, sagat 19:00-a çenli Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna 91,12 göterim saýlawçy, welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna saýlawçylaryň 90,86 göterimi, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna 90,71 göterimi hem-de ge¬ňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna 90,90 göterimi gatnaşdy.