Habarlar

Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
2 Apr
Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 1-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaý Ýankowdan ynanç hatyny kabul etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda ilçi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasy strategiýasynyň hem-de durmuş ugurly içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli sebit we milli maksatnamalar we taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem ilçä türkmen parlamentiniň düzümi we kanunçykaryjylyk işi hakynda habar berildi.

Uly tejribe toplanan söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklary has-da ilerletmegiň netijeli boljakdygy bellenildi. Nebitgaz pudagynda, gurluşyk ulgamynda, şeýle-de ylym-bilim hem medeni, sport we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlyk ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.