Habarlar

Türkmenistan - BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzmatdaşlyk
5 Apr
Türkmenistan - BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň    4-nji aprelinde Türkmenistanyň Mejlisinde adam hukuklary we gender deňligi ulgamynda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi boýunça halkara guramalary bilen resminamalara we maksatnamalara gol çekmek dabarasy geçirildi.

Has takygy şu aşakdaky resminamalara gol çekildi:

- BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikdäki «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegine ýardam etmek» atly taslamasynyň 2019-njy ýyl üçin Iş meýilnamasy;

- BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen bilelikdäki «Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň howanyň täsiri bilen bagly durmuş-ykdysady ýagdaýlarynyň durnuklylygyny üpjün etmek» atly taslamasynyň 2019-njy ýyl üçin Iş meýilnamasy;

- BMG-niň Ilat gaznasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň Mejlisi bilen bilelikdäki «Gender deňligini çaltlaşdyrmak üçin ulgamlary we mehanizmleri berkitmäge goldaw bermek» atly taslamasynyň 2019-njy ýyl üçin Iş meýilnamasy;

- BMG-niň Ilat gaznasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikdäki «Gender deňligini çaltlaşdyrmak üçin ulgamlary we mehanizmleri berkitmäge goldaw bermek» atly taslamasynyň 2019-njy ýyl üçin Iş meýilnamasy;

- ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilliginiň Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň arasyndaky «2016-2020-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň meýilnamasy» we «2019-2020-nji ýyllar üçin iki ýyllyk iş meýilnamasy – çagalaryň hukuklary babatynda hyzmatdaşlyk»;

Halkara-hukuk resminamalarynyň binýadyny kämilleşdirmek prosesinde Türkmenistan BMG we beýleki halkara edaralary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýär, bu bolsa ýurtda adam hukuklary we gender syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine itergi berýändir.