Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
11 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler.

Bu waka milli Liderimiziň durmuş-ykdysady syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi. Onuň esasy ugry halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin aňrybaş şertleriň döredilmegi bolup durýar. Şähergurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek sebitleri toplumlaýyn ýagdaýda senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi we hususy pudagy köpugurly esasda ösdürmek boýunça wezipeleriň oňyn çözgüdine gönükdirilendir. Munuň özi mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam berýär.

Milli Liderimiz täze desganyň binýadyna ilkinji beton garyndysyny atmak bilen, bu çägiň toplumlaýyn esasda özleşdirilmegine we täze şäheriň gurluşygyna badalga berdi. Bu ýerde amatly ýaşaýyş jaýlarynyň, edara ediş binalarynyň we beýleki desgalaryň toplumy emele geler.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, dolandyryş merkeziniň ilatynyň okamak, dynç almak, sport we döredijilik bilen meşgullanmagy, söwda, dynç alyş, sagaldyş ýaly döwrebap hyzmatlardan peýdalanmagy we işe ýerleşmegi üçin şäher giňişliginde ähli mümkinçilikleriň, döwrebap şäher gurşawynyň döredilmegi wajypdyr. Bu ýerde emele gelýän iş orunlary şäheriň ykdysady taýdan durnuklylygyny, sazlaşykly ösüşini üpjün eder we onuň ýurdumyzyň ykdysady düzümine goşulmagyna mümkinçilik berer.

Milli Liderimiz örän wajyp mesele hasaplanylýan ekologiýa wezipesiniň oňyn çözülmegine möhüm ähmiýet berýär. Ahalyň täze dolandyryş merkezi Köpetdagyň etegindäki ajaýyp giňişlikde ýerleşer. Bu töweregiň gözelligini saklamak üçin häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden peýdalanylmagy zerurdyr. Şeýlelikde, täze şäher ekologiýa we medeniýet babatda nusgalyk bolmalydyr.