Habarlar

Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri
16 Apr
Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda habar berilmegine görä, 2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen tarapyndan gepleşiklere Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk etdi. Fransuz tarapynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Fransuz Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary jenap Žan-Batist Lemuan ýolbaşçylyk etdi. 

Duşuşygyň başynda taraplar birek-biregi mähirli garşyladylar we Türkmenistanyň hem-de Fransiýanyň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek nukdaýnazaryndan bu mejlisiň aýratyn ähmiýetini belläp geçdiler.

Gepleşikleriň barşynda taraplar syýasy özarahereketleriň işjeňleşdirilmegine, sebitleýin meselelere, şol sanda Owganystana, hökümetara we parlamentara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna degişli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň we Fransiýanyň halkara guramalarynyň, has takygy BMG-niň, ÝB-niň we ÝHHG-nyň çäklerindäki oňyn hyzmatdaşlygy bellenilip geçildi.

Söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň geljegi uly ugurlaryna seretmek bilen bu ulgamdaky özarahereketlere aýratyn üns berildi. Şeýle hem medeniýet, bilim we ylym, şonuň ýaly-da saglygy goraýyş ulgamlaryndaky köpýyllyk hyzmatdaşlygyň derwaýyslygy bellenilip geçildi.