Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy
17 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň haabr bermegine görä 2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy. 

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alşyldy. 

Ýewraziýa giňişliginde täze halkara ulag ýollaryny döretmek meselesine aýratyn üns berildi. 

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz hem-de ÝHHG-niň ýolbaşçysy türkmen deňiz flotunyň hem-de tutuş degişli düzümiň strategik ähmiýetini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz çäk taýdan örän amatly ýerleşýän ýurdumyzyň ägirt uly üstaşyr kuwwatyna eýedigini nygtady. Döwletimiz şol kuwwatdan doly peýdalanmaga çalyşýar. Halkara geçelgeleri döretmek boýunça iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi döwlet syýasatynyň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň hatarynda durýar diýip, milli Liderimiz belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, «Lazurit» (Owganystan — Türkmenistan —Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) multimodal ulag-üstaşyr geçelgesiniň, şeýle hem Beýik Ýüpek ýoluny täze görnüşde dikeldýän ýurdumyzyň ulag düzüminiň artýan kuwwatynyň ägirt uly ähmiýeti nygtaldy. 

Ählumumy durnukly ösüşiň möhüm şerti hökmünde energiýa howpsuzlygyny hem-de energiýa serişdeleriniň durnukly iberilmegini üpjün etmek, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini rejeli ulanmak hem-de Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri hökmünde görkezildi. Türkmenistan şu geçen ýyllaryň dowamynda Owganystanyň ykdysady taýdan dikeldilmegine saldamly goşant goşup gelýär. 

Şunuň bilen baglylykda, ÝHHG-niň Baş sekretarynyň pikirine görä, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak baradaky Karary, TOPH halkara gaz geçirijisi, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny, «Lazurit» geçelgesiniň möhüm bölegi bolan Serhetabat — Turgundy demir ýoly aýratyn ähmiýete eýe bolýar.