Habarlar

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler
19 Apr
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler

2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

Bu iň häzirki zaman gazhimiýa toplumy «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy boýunça «LG International Corp» we «Hyundai Engineering» (Koreýa) kompaniýalary tarapyndan «TOYO Engineering Corporation» (Ýaponiýa) kompaniýasynyň gatnaşmagynda bilelikde amala aşyryldy.

Häzirki wagtda bu kärhana dünýäniň iň iri gazhimiýa zawodlarynyň biri bolup durýar. Bu taslamany durmuşa geçirmäge jemi 120-den gowrak koreý kompaniýasy, şol sanda gurluşyk ugurly hem-de serişdeleri we enjamlary öndürýän kompaniýalar gatnaşdylar. Işiň has gyzgalaňly döwri gurluşykda 13 müň adam işledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, taslama 2014-nji ýylyň noýabr aýynda başlandy we 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda tamamlandy. Üstünlikli ulanyş synaglary geçirilenden soň, Gyýanlydaky polimer zawody buýruja —«Türkmengaz» döwlet konsernine geçirildi. Häzirki wagtda «Hyundai Engineering» kompaniýasy zawodyň ygtybarly işledilmegini üpjün etmek maksady bilen, maslahat beriş hyzmatlaryny amala aşyrýar.

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In  öz çykyşynda: “Gyýanly toplumy ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň diňe başlangyç tapgyry diýip pikir edýärin. Geljegiň kuwwaty beýik bolmak bilen çäklenmän, eýsem, onuň çägi ýokdur. Türkmenistanyň kuwwaty diňe tebigy serişdelerden ybarat däldir” – diýip nygtady.