Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi
23 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «TOСHU Сorporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Koboýaşini kabul etdi, diýip TDH habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekki ugurlary boýunça işjeň pikir alyşmalar boldy. Milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak we köpugurly esasda ösdürmek, ylma esaslanýan hem-de ähli ölçegler boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli bäsdeşlige ukyply önümleri öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda öndürýän önümçilik kuwwatlyklaryny döretmek boýunça Türkmenistan bu ugurda ägirt uly mümkinçiliklere eýedir.

Ulag-aragatnaşyk we logistik ulgamlarda, oba hojalygynda hem-de beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk üçin örän uly mümkinçilikler bar. Bu ugurlarda ikitaraplaýyn bähbitleriň netijeli häsiýete eýe boljakdygy bellenildi.

Jenap Ýoiçi Koboýaşi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerine goldaw berýändigi we ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan işlerine ýokary baha berendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň sazlaşykly ösýän türkmen bazarynda öz orunlaryny pugtalandyrmaga, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga bolan gyzyklanmalaryny ýene bir ýola tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz ýapon hyzmatdaşlarynyň ýurdumyz bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine bolan başlangyçlaryna kanagatlanma bildirip, anyk netijeleriň gazanylmagyna gönükdirilen öňde boljak mejlisiň işine üstünlik arzuw etdi.