Habarlar

3-nji iýun - Bütindünýä welosiped güni
3 Iýun
3-nji iýun - Bütindünýä welosiped güni

3-nji iýunda bütin dünýäde şeýle hem Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilýär. 

Bütindünýä welosiped güni Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde bolup geçen 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli Rezolýusiýa bilen bellenildi. Dünýäniň 56 döwleti bu Rezolýusiýanyň awtordaşy bolup çykyş edýär. 

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda bu halkara baýram aýratyn ruhubelentlige beslenýär. Bu gün şansy sene mynasybetli medeni-jemgyýetçilik, bedenterbiýe-sport mazmunly çäreler, welosipedli ýaryşlar, ýörite sergilerdir döredijilik bäsleşikleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde geçirilýär.

Welosiped sporty bütin dünýäde giňden ýaýran hem-de Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän sportuň has meşhur görnüşleriniň biridir. Onuň taryhy 1869-njy ýylda Fransiýanyň Pariž we Ruan şäherleriniň arasynda geçirilen ilkinji iri ýaryşlardan başlanýar.