Gümrük habarlary

Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi
22 Iýul
Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi

Öň habar berilişi ýaly, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Hazar deňziniň güni mynasybetli gabatlanyp geçiriljek bu Forum diňe bir Türkmenistany, Gazagystany, Russiýany, Azerbaýjany hem-de Eýrany birleşdirmän, eýsem oňa köpsanly sebitdäki we halkara hyzmatdaşlar hem gatnaşar.

Forumyň çäklerinde şeýle-de Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi gurnalar. Sergi 11-12-nji awgustyň dowamynda işlär. Oňa ykdysadyýetiň dürli pudaklaryndan bilermenler gatnaşar. Innowasiýalaryň we öňdebaryjy innowasion tehnologiýalaryň işlenip taýýarlanmagy we ulanylmagy serginiň esasy maksady bolar.

Dünýä ykdysady edebiýatynda berlen düşündirilişlere görä, innowasiýa ylmy-tehniki ösüşiň, täze önümlerde we tehnologiýalarda durmuşa ornaşdyrylmagyny aňladýar. Innowasiýalar uzakmöhletleýin gelejekde ykdysady ösüşi üpjün edýän esasy gural bolup hyzmat edýär. 

Hazar innowasion tehnologiýalar sergisinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hem işine ornaşdyrylýan innowasion çözgütler boýunça stendini hödürlär.

Häzirki döwürde Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bimöçber aladalary netijesinde ýurdumyzyň gümrük edaralaryna talaplaryna görä täze tehnologiýalary we innowasion çözgütleri ornaşdyrmak ýaly wezipeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Pursatdan peýdalanyp, Gümrük gullugynyň işini döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek, gümrük edaralarynyň dünýä ylmynyň gazanan iň soňky tehniki serişdeleri bilen üpjün edilmegi, gümrük edaralarynyň kanunçylyk we maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek, harby gullukçylar üçin amatly iş we ýaşaýyş şertlerini döretmek barada edýän aladalary üçin Hormatly Belent Serkerdebaşymyza köp sag bolsun aýdýarys.