Gümrük habarlary

Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi
10 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumy – halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişligi

1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ilkinji duşuşygynda dünýädäki iň uly yklymiçi suw howdany bolan Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek prosesi başlandy. 2003-nji ýylyň noýabrynda gol çekilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly Konwensiýa (Tähran konwensiýasy) - ilkinji bäştaraplaýyn resminama boldy.

Tähran konwensiýasy 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi. Bu gün - 12-nji awgust – sebitde Hazar deňziniň güni hökmünde bellenilýär.

Hazarýaka döwletleriň baştutanlarynyň Sammitleri alnyp barylýan gepleşikleriň prosesine uly itergi berdi.

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde geçirilen Bäşinji Hazar sammitiniň netijeleri boýunça Hazarýaka döwletleriň Prezidentleri Kommýunike kabul etdiler. Bu resminamada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlen 2019-njy ýylda Türkmenistanda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek baradaky başlangyjy öz beýanyny tapandyr. Bu çäre gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de Hazarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem berkitmekde möhüm tapgyr bolar.

Birinji Hazar ykdysady forumynyň açylmagyna 2 gün galdy. Bu forumyň giň gerimliligi diňe bir Hazarýaka ýurtlaryň däl, eýsem, gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň köpugurly gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly ähmiýete eýe bolar diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

Garaşylyşy ýaly, forumyň çäklerinde Hazar sebitiniň ykdysadyýetiniň orny, senagat, energetika, söwda, syýahatçylyk ulgamlaryna we beýleki pudaklara maýa goýumlaryny artdyrmak barada söhbetdeşlikler geçiriler. Munuň özi ýakyn we uzak geljegi nazara almak bilen, özara bähbitli işewür gatnaşyklary ýola goýmak üçin täze mümkinçilikleri açar.

Forumyň söwda-ykdysady we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk hakyndaky hökümetara Ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça pikir alşylmagyna ýardam etjekdigi şübhesizdir. Şol resminamalara Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň V sammitiniň netijeleri boýunça gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Hazar sebiti ägirt uly serişdeler, şol sanda energetika we ulag-üstaşyr kuwwatyna eýe bolan möhüm strategik sebitdir. Munuň özi bu ýerde umumy ykrar edilen hukuk kadalaryna, birek-birege hormat goýmak we gatnaşýan taraplaryň ählisiniň bähbitleriniň deňagramlylygyna esaslanýan ylalaşykly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aýratyn ähmiýetini şertlendirýär.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň agzybir işgärleri Forumyň üstünlikli geçmegini arzuw edýär.