Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
7 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

2016-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.  

Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, döwletara türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ýokary derejesini we netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Bu gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit hem-de halkara guramalarynyň we düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.   

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Şawkat Mirziýoýewi Özbegistanda geçirilen Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen ýene bir gezek gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.   

Söhbetdeşligiň dowamynda ozal gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň, iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň we geljek üçin meýilnamalaryň amala aşyrylmagy babatda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy hem-de geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti we Özbegistanyň saýlanan Prezidenti türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ynsanperwer ugrunyň möhümdigini belläp, bu ugurda netijeli gatnaşyklary hemmetaraplaýyn berkitmek babatda pikirlerini beýan etdiler.

Şeýle hem söhbetdeşler telefon gepleşiginiň barşynda sebitiň gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Şunda parahatçylygy, durnuklylygy we abadançylygy saklamak maksadynda tagallalary birleşdirmek işinde taraplaryň işjeň garaýyşlary tassyklanyldy.

Söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidenti Şawkat Mirziýoýew döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirip, iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.