Habarlar

Türkmen halkynyň täze ýyl arzuwlary ruhubelentlige we ynama beslenýär
2 Ýan
Türkmen halkynyň täze ýyl arzuwlary ruhubelentlige we ynama beslenýär

    Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçen 2016-njy ýyly ugradyp, Täze, 2017-nji ýyly uly dabaralar bilen garşylady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, täze ýylda bize köp sanly uly ähmiýetli iri wakalar garaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bar. Şu mynasybetli hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda Täze ýyly Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan etmeklik teklip edildi.