Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.
12 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamy kemala getirilýär.

    Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) arasynda «ASYCUDA World» atly utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça tehniki hyzmatdaşlyk etmek barada taslamalaýyn Ylalaşyga gol çekildi we ol güýje girdi.

    Bu Ylalaşygyň baglaşylmagy Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzda Döwlet gümrük gullugynyň maddy- enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we gümrük edaralarynyň ýeke-täk awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny döretmek barada berýän taýsyz goldawy netijesinde amala aşyryldy. 

    Gümrük amallarynyň awtomatlaşdyrylmagynyň utgaşdyrylmagy Gümrük gullugynyň gümrük töleglerini töletmek we gözegçiligi güýçlendirmek wezipeleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga, operatiw kuwwatyny, şol sanda gümrük kadalarynyň bozulmalaryna, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we beýleki kanun bozulmalaryna garşy göreş kuwwatyny berkitmäge mümkinçilik berer. Şeýle-de taslama Türkmenistanyň üstaşyr kuwwatyny giňeltmäge we ýurdumyzyň geljekde Bütündünýä söwda guramasyna goşulmagy ýaly başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegi üçin taýýarlygyny üpjün eder.

    UNCTAD-yň ASICUDA maksatnamasy dünýäniň dürli döwletleriniň gümrük edaralaryna, olaryň halkara ülňülerine we öňdebaryjy tejribä laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagyna 30 ýyldan gowrak wagt bäri tehniki ýardamy berýär. UNCTAD tarapyndan işlenip taýýarlanylan gümrük işini dolandyrmagyň utgaşdyrylan ulgamy – ASICUDA dünýäniň 95-den gowrak ýurtlaryna üstünlikli ornaşdyryldy.

   Häzirki wagtda taslamany durmuşa geçirmegiň deslapky tapgyrlaryna badalga berildi.