Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerini, esgerlerini we harby talyplary gutlady
27 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerini, esgerlerini we harby talyplary gutlady

    “Bu baýram döwletimiziň öz Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylaryna örän jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmekde bildirýän uly ynamynyň, çäksiz hormatynyň we olar hakda edýän aladasynyň nyşanydyr, - diýip gutlagda bellenilýär. - Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýöriş milli goşunymyzyň goranmak ukybynyň we söweşjeň kuwwatynyň ýokarydygyny ýene-de bir gezek dünýä äşgär etdi. Siz döwlet Garaşsyzlygymyzy goramaga hemişe taýýardygyňyzy, türkmen goşunynyň harby ussatlygynyň barha ýokarlanýandygyny aýdyň görkezdiňiz.  

    Goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň baş maksady Türkmenistanyň milli bähbitleriniň we harby howpsuzlygynyň kepillendirilen goragyny üpjün etmekden ybaratdyr.

    Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmak maksady bilen taýýarlanan täze Harby doktrinamyz dünýäniň hiç bir döwletiniň garşysyna gönükdirilen däldir. Harby doktrinamyzda halkymyzyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik, goňşy döwletler bilen özara bähbitli, deňhukukly gatnaşyklary saklamak, hiç bir döwletiň içerki işlerine gatyşmazlyk, meseleleri çözmekde güýç ulanmazlyk ýaly asylly ýörelgeleri, däpleri özboluşly beýan edilendir. Biziň döwlet syýasatymyz halkymyzyň erkanalygyny, bagtyýar durmuşyny, ýurdumyzyň asudalygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. 

    Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriljek Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda siziň öňüňizde möhüm we jogapkärli wezipeler durýar. Siziň bu wezipeleri üstünlikli amala aşyrjakdygyňyza, bu Oýunlaryň üstünlikli geçirilmegine mynasyp goşant goşjakdygyňyza berk ynanýaryn”!