Habarlar

Täze köpri söwda aragatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berer
30 Ýan
Täze köpri söwda aragatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berer

    Täze köpri goňşy döwletleriň arasyndaky söwda aragatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň üznüksiz amala aşyrylmagyna ýardam eder.

    Ikitaraplaýyn awtomobil köprüsini ýörite demir-beton gurnamalardan gurmak maksat edinilýär. Ministrler Kabinetiniň soňky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk üçin taslama resminamalaryny tiz işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.

   Türkmenistanda häzirki zaman ulag düzümi kemala getirilýär, ýurdumyz logistika merkezlerini hem-de halkara üstaşyr geçelgelerini doretmek baradaky başlangyçlar bilen çykyş edýär.