Habarlar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz
13 Few
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz

   Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarda ses berip, häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlar ýüzlenip, şu gün ýurdumyzyň we tutuş türkmen halkynyň durmuşynda şanly wakanyň bolandygyny belledi.

   Ýakynda Ýaşulularyň maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi kabul edildi. Onda dünýewi döwletiň, raýatlyk jemgyýetiň demokratik ösüşi üçin möhüm bolan esasy ýagdaýlar, halkara hukugynyň ýörelgeleri öz beýanyny tapdy diýip, Prezident sözüni dowam etdi.

   Täze Konstitusiýa laýyklykda Prezidentiň ygtyýarlyk möhleti 7 ýyla çenli uzaldy. Täze Konstitusiýanyň kadalaryna laýyklykda, tutuş ýurdumyzyň we halkymyzyň ykbaly kesgitlendi, her bir raýatyň hukugy we azatlyklary kepillendirildi.

   Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde syýasy partiýalardan we teklipçi raýatlar toparyndan jemi 9 dalaşgär gatnaşýar diýip bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz her bir dalaşgäriň maksatnamasynyň ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösüşine we ýagty geljegine gönükdirilendigini aýtdy.

   Beýleki dalaşgärlere üstünlik arzuw edip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ähli dalaşgärleriň Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak ýaly bir maksada eýerýändigini aýtdy.

   Türkmenistanyň daşary syýasatynyň BMG tarapyndan ykrar edilen we onuň Kararnamasy arkaly berkidilen hemişelik bitaraplyk derejesine daýandygyny belläp, döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň ýakynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmegi bilen hemmeleri gutlady. Ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan ösüş boýunça maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.