Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi
21 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

   2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mertler Watany beýgeldýär” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Bu çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary harby okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary, şeýle hem medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki myhmanlar gatnaşdylar.

   Milli Liderimiziň galamyndan çykan nobatdaky eserde Türkmenistanyň häzirki zaman Ýaragly Güýçleriniň alyp barýan işlerine ylmy taýdan harby-taryhy seljerme berilýär. Onda awtoryň milli ýörelgeler baradaky düýpli garaýyşlary, getirilen atalar sözlerinde, nakyllarda we pähimlerde bu ugra degişli halk pähimleriniň toplumy beýan edilýär.

   Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Watany goramaga degişli borçlar barada pikir ýöredip, eseriniň ilkinji bölümlerinde milli ruhy-taryhy tejribä ýüzlenýär. Bu tejribe türkmenleriň harby sungatynda hem-de watançylyk dünýägaraýşynyň kemala getirilmeginde beýanyny tapdy.

   Döwlet Baştutanymyz milli däp-dessurlarymyzyň çeşmelerini, oňa binýat bolup hyzmat eden beýleki şertleri giňden seljermek bilen, ene toprak bilen tebigy-genetika baglanyşygyň we toparlaýyn ruhuň esasy pursatlaryny belleýär. Şunda ata-babalarymyz beýleki halklar bilen aragatnaşykda ýüze çykýan meseleleri parahatçylykly usullar bilen çözmäge çalyşypdyrlar, muňa milletimiziň taryhynda mysallar az däldir, ýazuw çeşmelerinde we köpsanly halk rowaýatlarynda şeýle ýagdaýlar barada aýdylýar.

   Neşir 13 bölümi hem-de taryhy resminamalaryň sanawyny öz içine alýar. Kitap ajaýyp fotosuratlar bilen bezelipdir, olar milli Liderimiziň baştutanlygynda harby işi guramak boýunça geçirilýän özgertmeleriň üstünlige beslenýändigi, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň kuwwatynyň barha artýandygy, döwletimiziň, harby gullukçylarynyň mynasyp durmuşy, okamagy, zähmet çekmegi we ýaşamagy üçin iň gowy şertleri döredýändigi barada aýdyň düşünje berýär. 

   Çykyş edenler kitabyň ägirt uly watançylyk hem-de täsirli terbiýeçilik ähmiýetini, onuň ýaş harby gullukçylary taýýarlamak, olaryň syýasy aňýetini ösdürmek, işjeň raýatlyk ornuny pugtalandyrmak we söweşjeň ruhuny belende götermek işinde uly ornunyň boljakdygyny bellediler.