Habarlar

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
23 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

   Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar.

   Günüň esasy wakalary Mary şäherinde, köpçülikleýin medeni çäreleriň guralýan ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň golaýyndaky meýdançada geçirildi.

   Ol ýerde, açyk asmanyň astynda giň gerimli sergi ýaýbaňlandyryldy. Sergini amaly-haşam sungatynyň eserleri, suratkeşleriň, halk senetleriniň ussatlarynyň eserleri, halylar, şaý-sepler, at esbaplary, türkmenleriň durmuşda ulanýan zatlary hem-de gadymy zähmet gurallary düzdüler. Çünki, gije-gündiziň deňleşýän bahar baýramy ekerançylyk senenamasynda aýratyn orun eýeläp, meýdan işleriniň hem-de täze oba hojalyk ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.

   Çeperçilik sergisi bahar gözelligine, türkmen tebigatynyň ajaýyplygyna, onuň nazy-nygmatlaryna we tebigat bilen sazlaşykda ýaşaýan adamlara bagyşlanýar. Sergide ussat suratkeşleriň eserleri, şeýle hem türkmen halkynyň döredijilik däplerini ussatlyk dowam etdirýän ýaş suratkeşleriň işleri ýerleşdirilipdir. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndan getirilen suratlaryň üsti Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň hem-de ýöriteleşdirilen çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň döredijilik işleri bilen ýetirildi.

   Adamlaryň baýramçylyk gezelençleri şol ýerde gazanlarda taýýarlanylan tagamlary hödürlemek bilen utgaşdyryldy. Gazanlaryň golaýynda üsti dürli tagamlardan we naz-nygmatlardan doldurylan stollar goýuldy. Şol tagamlaryň ählisinden dadyp görmek bolýardy we myhmanlar milli tagamlardan uly höwes bilen datdylar. Nahardan soň, düýe çalyny ýa-da açyk otda tüňçede gaýnadylan gök çaý içip bolýar.

   “Türkmeniň ak öýüniň” sahnasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň uly konserti boldy. Bu döredijilik çäresi gadymy Nowruzyň ajaýyp däpleriniň häzirki döwürde hem üstünlikli dowam etdirilýändigine, biziň mirasymyzyň bolsa häzirki nesiller bilen berk baglanyşyklydygyna ýene-de bir gezek göz ýetirmäge mümkinçilik berdi.

   Nowruz mynasybetli dabaralar “Bagt köşgüniň” ýanyndaky “Toý mekanynda” dowam etdirildi, bu ýerde toý sadakasy berildi.