Habar

16-nji noýabrdan 18-nji noýabr aralygynda Aşgabatda Merkezi Aziýada Serhetleri Dolandyrmak Maksatnamasy (BOMCA 10) Aşgabatda serhet dolandyryş boýunça işleýän hukuk goraýjy edaralaryň we Türkmenistanyň beýleki döwlet edaralarynyň wekilleri üçin strategiki töwekgelçilik derňewi boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Okuw maslahatyň gatnaşyjylary Ýewropa Bileleşiginde (ÝB) ulanylýan umumy toplumlaýyn töwekgelçilik derňew modeliniň (CIRAM) ýörelgeleri we usulyýeti bilen tanyşdyrmak maksady bilen maglumatlary ýygnamak we derňemek üçin yzygiderli çemeleşme barada maglumat berdi.

         Okuw maslahatyň dowamynda döwlet serhedini dolandyrmak bilen baglanyşykly ähli bölümlerde strategiki töwekgelçilik derňewi pudagynda hyzmatdaşlygy berkitmäge aýratyn üns berildi. Çäräniň dowamynda, Türkmenistanyň we ÝB-iň öňdebaryjy tejribesiniň deňeşdirme seljermesi geçirildi we strategiki töwekgelçilik derňewiniň bilelikdäki ulgamyny ornaşdyrmak üçin teklipler işlenip düzüldi. Mundan başga-da, okuw maslahatyň maglumatlary ýygnamak we derňemek üçin yzygiderli çemeleşmegi üpjün etmek barada maglumat berdi.

         Strategiki töwekgelçilik derňewiniň strategiki we syýasy derejede karar berýänler üçin esasy elementdigini bellemek gerek. Şeýlelik bilen, bilelikdäki maslahat berilýän çäreler, serhedi toplumlaýyn dolandyrmagyň ýörelgelerine laýyklykda netijeli serhet dolandyryşyny üpjün etmek üçin türkmen edaralaryň milli mümkinçiliklerini güýçlendirmeli. ÝB-ne agza ýurtlaryň hyzmatdaşlygy we bilelikdäki strategiki töwekgelçilik derňewini geçirmekde baý tejribesiniň bardygyny bellemek möhümdir.