Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlady
9 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlady

2017-nji ýylyň 9-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiziň uçary Baku şäherine çenli uçuşy amala aşyryp, iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Azerbaýjanyň paýtagtynyň howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar. 

Howa menzilinden döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň “Zagulba” kabulhanasyna tarap ugraýar. Ol ýerde ýokary derejede ikiçäk görnüşde türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi.

Dostlukly hem-de işjeň ýagdaýda geçen gepleşigiň barşynda iki goňşy döwletiň Baştutanlary türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň giň meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, häzirki ýagdaýa we geljek babatda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryna üns berdiler. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew taraplaryň giň möçberli hyzmatdaşlyk ugruna ygrarlydygyny tassyklap, ägirt uly köpugurly kuwwatyň bardygyny bellediler. Şol kuwwatdan netijeli peýdalanmak bolsa uzakmöhletli umumy bähbitlere laýyk gelýär. Iki ýurduň Liderleri netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň, hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigi barada aýdyp, döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi hökmünde däp bolan ynsanperwer-medeni gatnaşyklary höweslendirmegiň ähmiýetini nygtadylar.

Duşuşygyň barşynda taraplar sebit we halkara syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Gepleşikleriň netijesi boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi