Gümrük habarlary

Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi
26 Okt
Ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda ýurdumyza pes hilli harytlaryň getirilmeginiň öňüni almak barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa 300-e golaý telekeçiler çagyryldy. Çärede Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň, Döwlet arassaçylygynyň we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri çykyş etdiler.   

Maslahatyň gün tertibine girizilen meseläniň möhümdigini belläp, çykyş edenler ýurdumyza gelýän harytlaryň milletiň sagdynlyk derejesine we onuň durmuş hiline, ýaşaýyş dowamlylygyna, zähmet we durmuş işjeňligine täsir edýändigini bellediler. Bu meseläniň çözgüdine möhüm ähmiýetli wezipe hökmünde garalýar. Bu ulgamda durmuşa geçirilýän syýasatyň maksady ilatyň sagdynlygyny saklamak we berkitmek, keselleriň öňüni almak bolup durýar. 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliniň çykyşy has-da täsirli boldy. Ol häzirki wagtda içerki bazarymyzy pes hilli harytlardan goramak, önümleriň hilini dolandyrmagyň guramaçylyk–ykdysady usulyny berkitmek, daşary ýurtlardan ýurdumyzyň çägine hili pes önümleri getirilmeginiň öňini almak boýunça edilýän işler barada slaýdly çykyş etdi.