Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň dynç alyş düzüminiň ösdürilişi bilen tanyşdy
8 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň dynç alyş düzüminiň ösdürilişi bilen tanyşdy

2017-nji ýylyň 7-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. 

Döwlet Baştutanymyzyň iş saparynyň esasy maksady ýerlerde, ýurdumyzyň Hazarýaka sebitinde we ilkinji nobatda, "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda özgertmeleriň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr. 

Hormatly Prezidentimiz gurluşygy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan alnyp barylýan milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş merkezli akwaparka geldi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem akwaparkyň çäklerini gözden geçirdi. Bu desga ýakyn wagtda çagalary özüne çekip, maşgala bolup işjeň dynç almagyň merkezine öwrüler. Bu köpugurly toplumda güýmenjeleriň köpsanly görnüşleri, ozaly bilen, suwly görnüşleri jemlener. Munuň özi dürli baýyrjyklary, serfing bilen meşgullanmak üçin emeli tolkunlary hem-de beýlekiler bolan dürli görnüşli çagalar üçin we sport suw howuzlarydyr.

“Awaza” şypahanasynyň gurluşyk meýdançasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli syýahatçylyk zolagyna şu günki saparynyň dowamynda nobatdaky baryp gören ýeri boldy.

Ýokary halkara ölçeglerine kybap gelýän toplum birbada 200 adamy kabul etmäge niýetlenendir. 9 gatly özboluşly binagärlik keşbine eýe bolan ak mermerli binada iki orunlyk otaglarynyň 96-sy hem-de lýuks otaglarynyň 8-si göz öňünde tutuldy. Olarda syrkawlar üçin aňrybaşy amatly şertler dörediler. 

Milli Liderimiz täze gurluşykda häzirki işler bilen tanyşlygynyň barşynda gurluşykçylar bilen salamlaşyp, olara bu möhüm desgany öz wagtynda we ýokary hilli bina etmekde üstünlikleri arzuw etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şypahananyň gurluşygynyň barşyny gözden geçirmegi tamamlap, Hazarýaka sebitiniň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň agzalarynyň “Awaza” şypahana toplumyny netijeli dolandyrmak ulgamynda öňde durýan wezipeleri ýene bir gezek beýan edip, bu zolagyň Balkan welaýatynyň ykdysady hem-de maýa goýum ösüşiniň hereketlendiriji guraly, bejeriş-sagaldyş jahankeşdeligini, Türkmenistanda syýahatçylyk pudagynyň we myhmansöýerlik däpleriniň ösdürilmeginiň daýanç nokady bolmalydygyny belledi.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi