Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi
1 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi

    Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurnanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekilçilikli toparyna ýolbaşçylyk edip, Hazaryň kenaryndaky şähere gelen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Elmar Magerram ogly Mamedýarowy, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOСAR) maýa goýumlar we marketing boýunça wise-prezidenti Elşad Nasirowy kabul etdi.

    Duşuşygyň barşynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen baglylykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça, şeýle hem ähli ugurlarda, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýaýbaňlandyrmak üçin bar bolan uly mümkinçilikler barada pikir alşyldy. Şunda Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň işine, şeýle hem işewür düzümleriň ugry boýunça işjeň gatnaşyklara uly orun berilýär.

    Özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda energetika ulgamy görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan bu ugurda dünýä bazarlaryna energiýa serişdelerini ibermegiň deňeçer, köpgörnüşli ulgamynyň döredilmegi babatda köpugurly tagalla edýärler. Iki döwletiň çäk taýdan ýerleşişi hem Aziýany we Ýewropany birikdirýän we ýükleri daşamakda amatly ugurlary üpjün edýän ähli zerur logistika düzümleri bolan halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri döredilýär. Bu ugurdaky bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegi gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm şertini emele getirýär.

    Şunuň bilen birlikde däp bolan ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň, bilim, ylym we medeniýet, şeýle hem sport hem-de syýahatçylyk ulgamlarynda, türkmen-azerbaýjan dostlugyny berkitmäge gönükdirilen bilelikdäki çäreleri geçirmegiň dowam etdirilmeginiň ähmiýeti bellenildi.