Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
7 Apr
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly Prezidentimiz watandaşlarymyzy Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

    Bütindünýä saglyk güni dostlugyň we parahatçylygyň, sportuň hem-de ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan, jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini alamatlandyrýan baýram hökmünde milli senenamamyzda aýratyn orun tutýar. Bütindünýä saglyk gününiň şanyna köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň geçirilmegi Garaşsyz döwletimiziň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde abraýyny dünýä äşgär edýär – diýip hormatly Prezidentimiziň Gutlagynda aýdylýar. 

    Berkarar Watanymyzyň we agzybir halkymyzyň at-abraýynyň, şan-şöhratynyň dünýä ýaň salýan şu ýylynda saglyk baýramy has-da dabaraly geçirilýär. Bu çäreleriň giň gerimde geçirilmegi, aýratyn hem Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça gadymy Amuldan badalga berlen ylgaw we welosiped ýaryşlarynyň üstünlikli dowam etmegi ajaýyp zamanamyzyň ýokary döredijilik ruhuny artdyrýar. 

    «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýlişi ýaly, biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe köpçülikleýin bedenterbiýäni, olimpiýa hereketini, sporty ösdürmäge uly üns berýäris. Beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berýän ýörelgelerini mynasyp dowam etdirýäris- diýip bellenilýär. 

    Gutlagynda hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alnyp barylýan işlerde uly üstünlikleri arzuw etdi. Çeşme: turkmenistan.gov.tm