Habarlar

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň duşuşygy
4 Maý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň duşuşygy

2018-nji ýylyň 3-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi boldy. 

    Onuň gün tertibine sebit we sebitara ulag-aragatnaşyk pudagyny ösdürmek, bu möhüm ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy girizildi. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň — Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekilleriniň 70-den gowragy gatnaşdy. 

    Wekiliýetleriň düzüminde ugurdaş ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda ulag, aragatnaşyk, Daşary işler ministrligi, täjirçilik, senagat, maýa goýum we ösüş, gümrük hem-de migrasiýa gulluklarynyň, ýöriteleşdirilen agentlikleriň, awtomobil, demir ýol, deňiz we howa ulaglary ulgamlarynyň kärhanalarynyň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary, öňdebaryjy hünärmenleri bar. 

    Duşuşygyň dowamynda ulag-aragatnaşyk hyzmatlarynyň demir ýol, awtomobil, deňiz ulaglary, raýat awiasiýasy boýunça ýükleri daşamak, ýolagçy gatnatmak babatda sebitleýin bazaryň ösüşiniň dürli ugurlaryna garaldy. 

    Pikir alyşmalaryň dowamynda sebitleýin gatnaşyklara iş ýüzünde itergi bermek maksady bilen, utgaşykly ulag syýasatyny alyp barmagyň zerurdygy bellenildi. Şeýle hem kanunçylygyň we tölegleriň utgaşyklylygy, gümrük, wiza we beýleki çäreleri ýuwaş-ýuwaş ýeňilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Bu çäreler işewür düzümleriň işini ýeňilleşdirmäge we ýük gatnawlarynyň we daşarky söwdanyň möçberleriniň artmagyna ýardam bermäge gönükdirilendir. 

    YHG ýurtlarynda maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalaryny, giň zolakly, ýokary tizlikli Interneti ösdürmek, bu ugurda hödürlenýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek babatda pikir alyşmalar boldy. 

    Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX duşuşygynyň jemleri boýunça degişli resminama kabul edildi.turkmenistan.gov.tm