Habarlar

 Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady
29 Iýun
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Berdimuhamet Annaýewi“Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi.

Onda milli howpsuzlyk ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň ýörite Permanyna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewe Watany goramakda we harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin ýokary döwlet sylagy bolan “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanandygy baradaky habary ýetirdi. 

Berdimuhamet Annaýew paýhasly mugallym, edermen esger, mähriban topragyny söýýän ynsan hökmünde 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda batyrlarça söweşdi. Onuň durmuş we zähmet ýoly häzirki döwürde ýaş türkmenistanlylar üçin watansöýüjiligiň, maksadaokgunlylygyň, jogapkärçiligiň, borja we pederlerimiziň wesýetlerine wepalylygyň nusgalyk mekdebi bolup hyzmat edýär. 

Hormatly Prezidentimiz Russiýanyň döwlet Baştutanyna Berdimuhamet Annaýewe berlen ýokary döwlet sylagy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu sylag biziň watandaşlarymyza, ikinji jahan urşunyň söweşlerinde söweşen gaýduwsyz esgerlerimize we dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň berkarar bolmagy ugrunda baş goýan pederlerimize goýulýan hormatyň nyşanydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. 

Olaryň her biriniň ýeňil bolmadyk durmuş ýoly häzirki döwürde edermenligiň, watansöýüjiligiň, mähriban topragy we halkyňa söýginiň hem-de wepaly gulluk etmegiň nusgalyk mekdebidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki ýurduň halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň mizemezdigini belläp, bu sylagyň dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy saklamak ugrunda edilýän bilelikdäki tagallalaryň hem-de türkmen-rus gatnaşyklarynyň ynanyşmak häsiýetiniň ykrarnamasy hökmünde kabul edilýändigini nygtady.