Habar

Pudagara okuw-maslahatyna Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň we Döwlet weterinariýa gullugynyň hünärmenleri, «Türkmendemirýollary» we «Türkmenawtoulaglary» agentlikleriniň işgärleri, «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň agzalary we başga-da birnäçe ulag-logistika kompaniýalarynyň wekilleri hem-de hususy telekeçiler gatnaşdylar.

Okuw-maslahatynda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda ýerli çig mal serişdelerini netijeli ulanmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini üpjün etmek bilen, taýýar milli önümlerimiziň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan amala aşyrylýan işler barada giňişleýin bellenip geçildi. Bu ugurda, gümrük kanunçylygynda bellenilen kadalar,  hususy telekeçiler tarapyndan öndürilýän önümleriň eksport edilmeginde ileri tutma we beýleki göz öňünde tutulan ýeňillikli şertler barada mysaly düşündirişler getirildi. Häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýän gümrük syýasatynyň ähmiýeti, halkara derejeli ylalaşyklardan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de ýurdumyzyň ulag-üstaşyr we eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak babatda gümrük edaralarynda amala aşyrylýan işler barada giňişleýin çykyşlar edildi. Degişli edaralaryň wekilleriniň gümrük işi bilen baglanyşykly beren sowallaryna harby gullukçylar milli kanunçylygymyza laýyklykda degişli jogaplary berdiler.

Okuw-maslahatynyň barşynda, Döwlet gümrük gullugynda ulanylýan maglumat tehnologiýalary we sanly ulgamy ulanmagyň halkara söwdany ösdürmekdäki ähmiýetini beýan edýän wideoýazgylara syn edildi. Okuwyň maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Hormatly Belent Serkerdebaşymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza alkyşly sözlerini beýan etdiler.