Habarlar

 Halkara logistika maslahatynyň netijeleri jemlendi
4 Okt
Halkara logistika maslahatynyň netijeleri jemlendi

Düýn “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN” atly halkara maslahat öz işini tamamlady. Onda ulag-logistika hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ösüşi bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, ulag hem-de logistika ýaly geljegi uly ulgamda hyzmatdaşlyk köpşahaly we howpsuz halkara ulag düzümini talap edýän dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan ýagdaýynda goşulyşmak işleriniň aýrylmaz şerti bolup durýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä bileleşiginiň ünsüni şu meselä çekip, degişli başlangyçlary, şol sanda BMG bilen özara gatnaşyklaryň çäklerinde başlangyçlary öňe sürýär.

Ýük daşamalaryň halkara ulgamynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, Türkmenistan öz çäginde ygtybarly ulag-üstaşyr gatnawlary üpjün edýär. “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda geçýän 2018-nji ýyl hem ulag ulgamynda iri taslamalara beslendi. Hazaryň kenarynda gurlan Halkara deňiz porty, Serhetabat — Turgundy demir ýoly ulanmaga berildi. Bu demir ýol Owganystany Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamyna we onuň üsti bilen gatnaw ýollarynyň halkara ulgamyna birleşdirdi. Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde hem täze howa menzili açyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň işläp taýýarlan, ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy öňdebaryjy tehnologiýalaryň hem-de inžener-tehniki pikiriň we iň gowy dünýä tejribesiniň ulanylmagyny ugur edinýär. 

 “HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN” atly halkara maslahata gatnaşyjylar onuň netijelerini jemläp, duşuşygyň ajaýyp guralandygy hem-de hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça netijeli gepleşikleri geçirmäge döredilen mümkinçilik üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirip, bu hyzmatdaşlygyň ulag-logistika ulgamynda bar bolan we täze işewür gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam etjekdigini bellediler.

http://tdh.gov.tm