Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamaş Aýany kabul etdi. 

Söhbetdeşligiň çäklerinde milli Liderimiz we Tamaş Aýan dünýäniň ýüze golaý döwletiniň — Afrikanyň, Ýewropanyň, Aziýanyň, Amerikanyň we Okeaniýanyň wekilleriniň gatnaşýan dünýä çempionatynyň deslapky netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Tamaş Aýan bu çempionaty guramak hukugyna ýurtlaryň bäşisiniň dalaş edendigini, emma IWF-niň ony Türkmenistanda geçirmek kararyna gelendigini aýtdy, çünki Türkmenistan milli Lideriniň döredijilikli syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde, ähli ugurlarda, şol sanda sport ulgamynda uly üstünlikleri gazandy.

Häzirki çempionat Türkmenistanda döwrebap sport düzüminiň döredilmegi hem-de dürli ýaryşlary geçirmekde oňyn milli tejribäniň toplanmagy netijesinde ýatdan çykmajak waka öwrüldi hem-de ýurduň halkara abraýyny has-da belende galdyrdy diýip, IWF-niň ýolbaşçysy belledi. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň ýakyn geljekde welotrek, sambo, boks, şeýle-de kenarda oýnalýan Aziýa oýunlary boýunça dünýä derejeli ýaryşlary geçirmek babatda ýüztutmalary kabul edendigini belläp, geljekde agyr atletika boýunça ýaryşlary ýene-de kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. 

Tamaş Aýan döwlet Baştutanymyza teklibi üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän federasiýasynyň geljekde hem agyr atletika boýunça türkmen mekdebiniň has-da ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini aýtdy. 

www.turkmenistan.gov.tm