Habarlar

Türkmenistanda Gana Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
26 Few
Türkmenistanda Gana Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Saýuti Ýahaýa Iddiden ynanç hatyny kabul etdi.

Ilçiniň belleýşi ýaly, halkara bileleşikde bolşy ýaly, Ganada hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatyna, ählumumy howpsuzlygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça ylalaşdyryjylyk hem-de döredijilikli başlangyçlaryna ýokary baha berýärler.

Milli Liderimiziň ýöredýän içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary duşuşygyň esasy mowzugy bolup, onda Türkmenistanyň giň halkara hyzmatdaşlyga, şol sanda häzirki wagtda Afrika Bileleşigi, Demirgazyk we Günbatar Afrikanyň döwletleri bilen gatnaşyklarynyň giňelmegi bilen baglylykda, hyzmatdaşlyga ygrarlydygy nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, ilçi parahatçylyk derejesi döwlet bolan, syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösüşinde uly üstünlikleri gazanan Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmegi uly hormat hasaplaýandygyny aýtdy.http://www.turkmenistan.gov.tm