Habarlar

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
2 Mar
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky teswirnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň maslahaty geçirildi diýip ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.

Mejlise Hazarýaka döwletleriň bäşisiniň — Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleri gatnaşdylar.

Bu teswirnamany işläp taýýarlamak 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Bakuwda geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Üçünji sammitinde gol çekilen Hazar deňzinde howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk hakyndaky ylalaşykda göz öňünde tutulandyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça türkmen hünärmenleri 2015-nji ýylda teswirnamanyň taslamasyny taýýarladylar. Şondan üç ýyl geçenden soň, Bäşinji Hazar sammitiniň Beýannamasynda Hazarýaka döwletleriniň Liderleri ýokarda agzalan resminamany ylalaşmagy tamamlamagyň zerurdygyny bellediler.