Habarlar

Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi
4 Mar
Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty «Ekologiýa auditi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. nyň taslamasy hödürlenildi. Deputatlar çykyş edip, daşky gurşawy goramak ulgamyndaky möhüm meselelere ünsi çekdiler. Watanymyzyň tebigatynyň baýlygyny we gözelligini gorap saklamak, artdyrmak we gymmatly hazynany geljekki nesillere ýetirmek iň möhüm wezipelerdir.

Bu Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de hojalygy ýörediji subýektleriň işiniň ekologiýa taýdan esaslylygynyň we netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir.