Habarlar

Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady
18 Apr
Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan, şeýle hem ÝHHG-niň hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyjy-döwletlerinden gelen 200 golaý wekiller we hyzmatdaşlary, şol sanda halkara guramalarynyň halkara bilermenleri 2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda öz işine başlan terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.  

Bu maslahat Türkmenistanyň Daşary işler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň ýardam bermeginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi, ÝHHG-niň transmilli wehimlere garşy göreşmek boýunça Departamenti we ÝHHG-niň ykdysady we ekologiýa meseleleri boýunça Utgaşdyryjysynyň edarasy tarapyndan guraldy.

Maslahat Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda bu möhüm wehimiň öňüniň alynmagy boýunça, şol sanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek boýunça gepleşikleri geçirmek we iň naýbaşy tejribeleri alyşmak arkaly guramaçylykly jenaýat bilen mümkingadar baglanşyklary öwrenmek bilen birlikde, şeýle hem guramaçylykly jenaýat maksady bilen bütindünýä internet torunyň üsti bilen täze tehnologiýalaryň nädogry ulanylmagy bilen bagly bolan sebitleýin hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine gönükdirilendir.