Gümrük habarlary

Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy
22 Maý
Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy

2019-njy ýyyň 15-17-nji maýy aralygynda Nur-sultan şäherinde Erkin ykdysady zolaklary boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň sebitleýin forumy geçirildi. 

Forumyň işine Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň 30-dan gümrük edaralarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük işgäri hem gatnaşdy. 

EYZ döwletiň ykdysady syýasatynyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar, onuň çäginde önümçiligiň belli bir pudagynyň ösüşi üçin amatly maýa goýum şertleri döretmäge mümkinçilik bar. Munuň özi ýurduň eksport mümkinçiliklerini ösdürmäge ýardam edýär. 

Forum öz içine plenar sessiýany we aýry mowzuklar boýunça sessiýalary aldy. Olaryň gün tertibine EYZ ykdysady aýratynlyklary? Gümrük barlagynyň geçirilişiniň kämilleşdirilmegi, Bütindünýä gümrük guramasynyň agza döwletleriniň EYZ işini dolandyrmakda milli tejribesi ýaly mowzuklar girizildi