Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi
31 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy D.A.Medwedew Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär.  Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna geldi.

Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň ähmiýetli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem abraýly halkara hem-de sebitleýin guramalarynyň çäklerinde özarahereket etmegiň meselelerine seredilip geçildi.