Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy
9 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady, bu ýerde halkara derejeli häzirki zaman deňiz şypahanasy kemala geldi. 

Hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz deňiz şypahanasynda dynç almagyň dürli görnüşlerini ösdürmegiň ähmiýetini belläp, dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlar toplumyny üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Ekowelosiped beketlerinde» hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak hem-de görnüşlerini giňeltmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz şeýle hem şypahana zolagynyň sport ulgamynyň ösdürilmegine, bu ýerde köpçülikleýin sport çärelerini geçirmek hem-de dynç alýanlary köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek boýunça işlere aýratyn üns berilmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz hödürlenilen taslamalar bilen tanyşlygyny tamamlap, satyn alnan täze gämini synlamak üçin ýoluny dowam etdi, bu gämi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň gämiler toplumynyň üstüni ýetirdi. «Rowaç» atly bu gämi syýahatçylar we dynç alýanlar üçin deňiz gezelençlerini guramaga niýetlenendir.