Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi
26 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi

2016-njy ýylyň 25-nji fewralynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Milli Liderimiz mejlisini açyp, bu duşuşyga Guramaçylyk komitetiniň agzalaryndan başga-da, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiniň, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň, şeýle hem Aziadanyň maksatnamasyna girizilen sportuň 21 görnüşiniň milli federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň, türgenleriň we tälimçileriň çagyrylandygyny aýtdy.    

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  S.Toýlyýew, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetiň başlygy D.Gulgeldiýew, sport toplumynyň esasy gurluşykçysy bolan Türkiýäniň “Polimeks”  gurluşyk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanja çykyş etdiler.

Mejlisde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Guramaçylyk komitetiniň agzalaryna, ýurdumyzyň sport ulgamynyň wekillerine we talyp ýaşlara ýüzlenip, ýurdumyza Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa    oýunlaryny 2017-nji ýylda geçirmäge hukuk berlen döwürden bäri bu ugurda uly işleriň amala aşyrylandygyny aýtdy. Halkara tejribesini ulanmak bilen, V Aziýa oýunlarynyň baş meýilnamasy işlenip taýýarlandy. Baş meýilnamany taýýarlamaga daşary ýurt kompaniýalarynyň we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň wekilleri gatnaşdylar. 

V Aziýa oýunlarynyň şygary hökmünde «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» atly şygar tassyklandy. Şeýle hem, V Aziýa oýunlarynyň umumy nyşany we sportuň 21 görnüşi boýunça şekiller tassyklandy. V Aziýa oýunlarynyň resmi Internet saýty açyldy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýerine ýetirilen işlere gysgaça syn berip, gazanylan netijelerden, geçirilen işlerden biz birjik-de arkaýynlaşmaly däldiris diýip nygtady. Häzir bu örän iri sport ýaryşlaryny guramaçylykly geçirmek üçin göz öňünde tutulan çäreleriň    ählisini ýokary hilli tamamlamak biziň öňümizde durýan möhüm wezipedir.

Hormatly Prezidentimiz V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galanda  gadymy däplerimize laýyklykda, ýurdumyz boýunça atly ýörişi guramagy teklip etdi.  Düzüminde 17 çapyksuwar bolan ýörite atly topary seçip almaly, olaryň gatnaşmagynda welaýatlar boýunça atly ýörişi guramaly diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýer S.Toýlyýewe ýüzlenip aýtdy.  

Mili Liderimiz 5-nji aprel – 5-nji maý aralygynda köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň bir aýlygyny geçirmek baradaky resminama gol çekendigini aýdyp, bu biraýlygyň çäklerinde 7-nji aprelde, ýagny Bütindünýä saglyk gününde welosipedli ýörişi guramagy teklip etdi. Şeýle-de,  5-nji maýda irden, ýagny Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galanda  halkymyz bilen bilelikde paýtagtymyzda ýerleşýän Saglyk ýolundan geçmek, şol günüň ikinji ýarymynda sagat 17-de, Gadymy Nusaý ýadygärlikleriniň ýanynda atly ýörişe gatnaşyjylara üstünlik arzuw edip, dabaraly ýagdaýda ak pata berip, ýörişe badalga bermek baradaky pikiri öňe sürdi. Bu ýöriş ýurdumyzyň her welaýatynda 100 günläp dowam eder. 

Ýurdumyzyň welaýatlarynyň çäklerinden geçip, eli alawly paýtagtymyza gelen atly topar Olimpiýa şäherjigindäki stadiona barar. Şol ýerde atly toparyň öňünden barýan çapyksuwar bedewini çarpaýa galdyryp, elindäki alawdan şekiliň ýokarsynda ýörite ýerleşdirilen enjamda Olimpiýa oduny ýaksa, bu Oýunlaryň açylyş dabarasyny has-da artdyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýa oýunlaryny geçirmegiň ýene-de bir özboluşly aýratynlygy  barada durup geçdi. Mälim bolşy ýaly, V Aziýa oýunlary 2017-nji ýylda geçiriler. Bu Oýunlara taýýarlyk görmegiň çäklerinde, on ýedi çapyksuwar şu ýylyň 5-nji maýynda sagat 17-de ýurdumyzyň welaýatlary boýunça geçiriljek atly      ýörişe başlar. Olar 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda paýtagtymyz Aşgabada bu ýörişden gaýdyp geler we Olimpiýa şäherjigindäki stadiona barar. Şol gün sagat 17-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylar.

Mälim bolşy ýaly, türkmenlerde we tutuş Gündogarda 7-lik—17-lik sanlar  rowaçlyk getirýän, şowly san hasaplanylýar diýip, milli Liderimiz belledi we hemmelere V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmegi, türgenlerimize bolsa, bu ýaryşlarda uly ýeňişleri gazanmagy tüýs ýürekden arzuw etdi.

Mejlisde döwlet Baştutanymyzyň teklip etmegi bilen gozgalan meseleler we aýdylan teklipler boýunça sport ulgamynyň işgärleri, ýaş türgenler we olaryň  halypalary öz pikirlerini aýtdy.