Habarlar

Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
1 Mar
Türkmenistanda halkara ulag geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2016-njy ýylyň 29-njy fewralynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Gruziýa Respublikasynyň demir ýol we deňiz ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi.

Şu gezekki halkara duşuşygynyň gün tertibine “Gündogar-Günbatar” multimodal ulag geçelgesini hem-de sebit we sebitara  hyzmatdaşlygynyň  düzümlerini ösdürmegiň binýadynyň netijeli ulag geçelgelerini kemala getirmegiň möhüm wezipelerini çözmegiň çäklerinde üstaşyr geçirilýän ýükleriň möçberini artdyrmak boýunça bilelikdäki çäreleri ösdürmek meseleleri girizildi. Duşuşyga gatnaşyjylar öz ýurtlarynda bar bolan  ulag düzümleri bilen tanyşdyryşlaryny geçirdiler. 

Bu çärä gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ulgamlarynyň mümkinçiliklerine hem-de onuň geljegine baha berildi we üstaşyr ýükleri çekmek hem-de bäş ýurt üçin bitewi logistika kompaniýasyny döretmek boýunça bilelikdäki hereketler baradaky teklipler aýdyldy. Umumy mejlisiň barşynda birmeňzeş nyrhlary we namalary resmileşdirmegi ornaşdyrmak, gümrük işlerini ýönekeýleşdirmek we beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.