Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
5 Maý
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy, şeýle hem olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary edilen işler barada hasabat berdiler. Döwlet  gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew degişli döwürde garamagyndaky düzümleriniň  işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen görlen çäreler we geçirilen işler barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz gümrük gullugynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlemek bilen, işgärleri seçip almagyň we ýerli-ýerinde goýmagyň, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen ähli gümrük terminallarynda guramaçylykly işi üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegiň esasy wezipeler bolup durýandygyny aýtdy. 

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy, olar boýunça  degişli çözgütler kabul edildi.