Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy
6 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy

2016-njy ýylyň 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 günüň galmagy mynasybetli tutuş ýurdumyzy gurşap aljak we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň baş meýdançasynda Aziada-2017-niň açylan gününde tamamlanjak atly ýörişe badalga berdi. Şol bir wagtyň özünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sagadyň wagty yzlygyna hasaplamagy başlandy.

Bu çäre mynasybetli “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda guralan dabaralar Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýöriş, “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” biraýlygynyň tamamlanmagy mynasybetli medeni çäreler, onuň çäklerinde guralan bäsleşikleriň ýeňijilerini sylaglamak we “Türkmenistan-sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy” atly spartakiadanyň jemlerini jemlemek dabaralary bilen utgaşdy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, tutuş ýurdumyz boýunça guralýan atly ýörişiň barşynda geçirilýän çäreler däl, eýsem türkmen halkynyň baý taryhy-medeni we ruhy ýadygärlikleri wagyz ediler. Bu bolsa iň oňat milli däpleriň ösdürilmegini, biziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň, halk döredijiligimiziň çuňňurlygyny we olaryň gözelligini açyp görkezer.