Habarlar

Ulag ulgamy ösüş ýolunda
26 Noý
Ulag ulgamy ösüş ýolunda

Köp ugurly, döwrüň talabyna laýyk gelýän ulag ýollaryny döretmek döwletimiziň üstünlikli ösmeginiň aýrylmaz we möhüm şerti hökmünde häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň alyp barýan özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bilelikde Aşgabatda geçirilýän Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat hem bu möhüm meselä bagyşlanýar.

Häzirki wagtda Türkmenistan geljegi uly ähli ugurlar boýunça halkara ulag geçelgelerini döretmegi işjeňleşdirýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklary ep-esli işjeňleşdirildi, Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçýän harytlaryň möçberi we ulag serişdeleriniň sany yzygiderli artýar. 

Halkara Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesiniň “altyn halkasyny” alamatlandyrýan Gazagystan — Türkmenistan — Eýran polat ýoly Ýewropadan Merkezi we Günorta Aziýa, Ýakyn we Orta Gündogara ýükleriň amatly we tygşytly daşalmagyny üpjün edýär. Ulag kommunikasiýalarynyň halkara ulgamynyň aýrylmaz düzüm bölegi boljak Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman geçelgesi Ýer ýüzünde durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm şertleriniň biri bolup çykyş eder. TRASEKA taslamasyna – Ýewropa – Kawkaz – Aziýa ulag geçelgesine ýurdumyzyň gatnaşmagy hem uly ykdysady peýda getirip biler, Türkmenistanyň ulag ulgamynyň muňa birikdirilmegi Gündogar we Günorta–Gündogar Aziýanyň portlaryndan Ýewropanyň iri portlaryna çenli ýükleri daşamagyň ýoluny düýpli gysgaltmaga mümkinçilik berer. 

«Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň işläp başlamagy bilen uly durmuş-ykdysady özgertmelere garaşylýar. Halkara demir ýol magistralynyň, oňa degişli düzümleriň döredilmegi netijesinde bu çäkleriň keşbi düýpli özgerýär, olaryň senagat taýdan ösüşi ýokary depginlere eýe bolýar. Bu demir ýol ulgamy halkara ulag gatnawlarynyň möhüm bölegi bolmak bilen, sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny işjeňleşdirer hem-de Owganystanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmegine kuwwatly itergi berer. Soňky ýyllarda Lebap welaýat gümrükhanasynyň «Ymamanazar»  gümrük nokadyndan Türkmenhistandan Owganystana geçirilýän haryt tapgyrlarynyň mukdary muňa şaýatlyk edýär. 

Halkara ulag ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolup Gümrük gullugy hem çykyş edýär. Gümrük edaralary ýurdumyzyň çägine howa, deňiz, gara we demir ýollary arkaly daşalýan ýükleriň gümrük gözegçiligini amala aşyrýar. Döwlet gümrük gullugynyň işini kämilleşdirmek, şol sanda bu düzümiň işgärleriniň netijeli işlemegi üçin ähli şertleri döretmek meseleleri milli Liderimiziň hemişe üns merkezinde durýar. Soňky ýyllarda milli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerinde kämil enjamlar bilen üpjün edilen gullugynyň täze desgalarynyň birnäçesi guruldy we ulanmaga berildi. Munuň özi halkara ulag ulgamynyň ösdürilmegine hem öz oňyn täsirini ýetirýär.