Habarlar

“TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi
24 Ýan
“TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda “TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» (TOPH) gaz geçirijisiniň Owganystan-Pakistan çägine düşýän böleginiň Başlangyç tehniki taslamasyny taýýarlamak (Front End Engineering & Design) hem-de Taslamany dolandyrmak hem-de tehniki gözegçiligini amala aşyrmak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça şertnama gol çekildi.

Taraplaryň hyzmatdaşlygy, TOPH taslamasy boýunça “Gutarnykly maýa goýum çözgüdi” tapgyryna çenli döwri öz içine alýar.

“ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň wekilleri şertnamany ýerine ýetirmek boýunça öňünde duran toplumlaýyn çäreleriň  örän wajypdygyny belläp geçdiler, we öz üstüne ýüklenen şertnamalaýyn borçnamalaryny bellenen möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirmeklige ygrardyklaryny tassykladylar.

Häzirki wagtda, Türkmenistanda gazgeçirijiniň ýerleşdiriljek ugruny jikme-jik öwrenmek boýunça işler doly tamamlandy. Owganystanyň we Pakistanyň çäklerine düşýän böleginde bolsa turbageçirijiniň guruljak ugruny öwrenmeklik işlerine girişildi, ol ýerde ýakyn wagtda tehnologiki taslamalaşdyrmak bilen bir hatarda uzak möhletleýin taýýarlamagy talap edýän enjamlary satyn almak boýunça bäsleşik resminamalary çykarylar.