Habarlar

Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi
27 Ýan
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi

    2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Aşgabatda söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär.

    Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny diýen ýaly, şol sanda syýasy- diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlaryny gurşap alýan meseleler girizildi.

    Ýola goýlan netijeli gatnaşyklary giňeltmekde iki döwletiň özara gyzyklanmasyny tassyklamak bilen, toparyň agzalary ozal gazanylan ylalaşyklary amala aşyrmagyň barşy barada pikir alyşdylar hem-de hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça birnäçe anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda söwda-ykdysady we ýangyç-energetika pudaklary, senagat we elektroenergetika, oba we suw hojalygy, saglygy goraýyş, bilim, ylym, sport we syýahatçylyk ugurlary görkezildi. Ulag-aragatnaşyk ulgamyna aýratyn üns berildi.

    Söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da giňeltmek maksadynda birek-birege iberilýän harytlaryň we hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini we möçberini artdyrmagyň, ministrlikleriň we edaralaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmagyň, telekeçilik düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigi bellenildi.