Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
24 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

   2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hossein Ali Mostafa Gannamy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

   Diplomat milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbasyň mähirli salamyny hem-de Palestina sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny ýetirdi. 

   Döwlet Baştutanymyz we ilçi türkmen-palestin hyzmatdaşlygynyň geljegi barada özara gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalaryň barşynda taraplaryň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde – abraýly halkara we sebit guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga meýillidigini tassykladylar.

   Şunuň bilen baglylykda, Palestinanyň Prezidentiniň geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistana amala aşyran ilkinji resmi saparynyň hem-de türkmen paýtagtynda dostlukly ýurduň Ilçihanasynyň açylmagynyň döwletara gatnaşyklarynyň taryhynda şanly waka bolandygy bellenildi. Aşgabatda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek hem-de netijeli medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin ygtybarly esasy goýdy. Şol ylalaşyklar bolsa gol çekilen resminamalarda berkidildi. Taraplaryň bilelikdäki hökümetara toparyny döretmek hem-de özara Medeniýet günlerini geçirmek baradaky meýli şol gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam etmelidir.

   Pursatdan peýdalanyp, jenap Hossein Ali Mostafa Gannam Halkara Nowruz güni mynasybetli türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlady.

   Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we palestinaly diplomat taraplaryň hoşniýetli erk-islegine esaslanýan hem-de häzirki wagtda hil taýdan täze derejä çykýan türkmen-palestin gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.