Habarlar

Uhanda Türkmenistan we Hytaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanan forum geçirildi
25 Apr
Uhanda Türkmenistan we Hytaý hyzmatdaşlygyna bagyşlanan forum geçirildi

 

Uhanda Hytaý Halk Respublikasynyň Kubeý welaýatynyň dolandyryş merkezinde iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan çäreleriň jemleýji gününiň maksatnamasyna laýyklykda “Türkmenistan-Hytaý: Täze Ýüpek ýolunda hyzmatdaşlyk” atly forum geçirildi.

Duşuşyga welaýatyň hökümetiniň we şäher meriýasynyň wekilleri, Uhan şäheriniň Hytaý geologiýa uniwersitetiniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlar düzümi, Hytaýyň birnäçe sebitleriniň barlag institutlarynyň esasy ylmy işgärleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşyjylaryň hatarynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmenistanly we beýleki ýurtlardan talyplar bar. Mundan başga-da, türkmen tarapyndan duşuşyga Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň hem-de Türkmen döwlet maliýe institutynyň ýaş alymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Uhan şäherindäki Hytaý geologiýa uniwersitetiniň partiýa komitetiniň sekretary jenap He Guan Saý, Uhan şäheriniň halk hökümetiniň aziýa işleri boýunça daşary işler edarasynyň departamentiniň başlygy hanym Szin Wançan we beýlekiler häzirki wagtda iki döwletiň hem ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýunça özara düşünişmegiň oňat mysalyny görkezýändigini bellediler.