Habarlar

Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar
12 Maý
Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar

   2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine iki dostlukly ýurduň arasynda söwda-ykdysady ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň meseleleri girizildi.

   Duşuşyga gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrliginiň daşary ykdysady syýasat bölüminiň ýolbaşçysy, ministriň orunbasary jenap Ekhard Fransyň ýolbaşçylygynda wekilçilikli topar geldi.

   German kompaniýalarynyň türkmen bazaryna ilkinjileriň hatarynda gelendigi bellärliklidir, olar indi ençeme ýyllaryň dowamynda dürli ulgamlarda üstünlikli işleýärler. Ykdysadyýeti senagatlaşdyrmaga, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge hem-de dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna işjeň goşulyşmaga ugur alan Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalary hem-de möhüm düzümleýin taslamalar bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar.

   Meşhur nemes firmalarynyň ýurdumyzda özleriniň şahamçalaryny hem-de wekilhanalaryny açmagy hem amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen we geljegi uly türkmen bazarynda Germaniýanyň işewür toparlarynyň öz eýeleýän orunlaryny berkitmäge çalyşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

   Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň çäklerinde özara bähbitli hem-de uzakmöhletli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi, şeýle hem ozal gazanylan ylalaşyklaryň, şol sanda bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň geçen ýylyň aprel aýynda Berlinde geçirilen mejlisinde gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi barada özara gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy.